What we do

สำนักงานให้บริการงานสอบบัญชี งานสอบทาน งานให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาทางวิชาชีพบัญชี

Grid Image

Audit and Assurance

ให้บริการงานสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี

IPO Planner

บริการวางแผนการเตรียมตัวเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Conversion to IFRS

ให้คำปรึกษาการแปลงงบการเงินขนาดย่อมสู่งบการเงินขนาดใหญ่

Grid Image

If anyone are interesting in doing business in Thailand, please contact to us.