About Us

สำนักงานให้บริการงานสอบบัญชี งานสอบทาน งานให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาทางวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นการรวมตัวกันก่อตั้งโดยกลุ่มผู้สอบบัญชีมืออาชีพที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการทำงานที่มีคุณภาพจากสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน (Big 4) และความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชี และประสบการณ์จากธุรกิจหลากหลายทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยและต่างประเทศ สำนักงานสามารถให้บริการความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งสะท้อนการดำเนินงานของลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพบัญชี

The firm provides auditing, reviewing, assurance and professional accounting advisory established by professional auditors group who have knowledge, more quality experiences from the international auditing firm (Big 4), directly professional expertise and various business audit experiences both large and small enterprises including local and foreign corporation. The firm is capable to serve professional assurance services for local and foreign customer to provide quality service to customers in respect of their operation and in accordance with professional standards.


ในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตก้าวไกลและบรรลุเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ขณะเดียวกันที่มาตรฐานวิชาชีพบัญชีและข้อกำหนดทางด้านกฎหมายภาษี สำหรับการจัดทำข้อมูลทางการเงินและงบการเงินได้ออกใหม่เพื่อทันต่อการพัฒนาของธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทางการเงินและงบการเงินเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ท่านรับรู้รายได้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงาน สินทรัพย์ และหนี้สินที่ท่านมีอยู่เพื่อสามารถนำมาบริหารกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบัญชีจะช่วยให้ท่านและผู้ใช้งบการเงินได้รับความเชื่อมั่นจากการใช้งบการเงินในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ภายใต้กรอบของมาตรฐานวิชาชีพบัญชีและข้อกำหนดทางด้านกฎหมายภาษี จากประสบการณ์ของเราสามารถให้บริการแก่ท่านด้วยมาตรฐานที่มีคุณภาพ