Services

Audit and Assurance

Audit and Assurance งานบริการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงิน

สำนักงานให้บริการงานสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินและให้บริการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเพื่อออกรายงานการสอบทานงบการเงิน

IPO Planner

ขอบเขตงานบริการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงิน

  1. ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  2. สอบทานงบการเงินระหว่างกาลตามมาตรฐานงานสอบทาน เพื่อให้ข้อสรุปเกี่ยวกับงบการเงินระหว่างกาลว่าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Advisory

Advisory งานบริการให้คำปรึกษาธุรกิจ

สำนักงานให้บริการวางแผนการเตรียมตัวเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO Planner)
ให้คำปรึกษาการแปลงงบการเงินขนาดย่อมสู่งบการเงินขนาดใหญ่ (Conversion to IFRS)