Values

Nch Values

ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ (Quality) โดยตระหนักถึงคุณค่าด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ (Profession) ภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี (Ethic) พร้อมสรรค์สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า(Together)

Vision

มุ่งมั่นเป็นสำนักงานที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบงบการเงินอย่างมืออาชีพ ตามแนวคิดการบริหารคุณภาพ และมาตรฐานสากลโดยมองเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนร่วมทุกคน

Mission

  1. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ฝึกฝนให้เกิดทักษะเข้าถึงการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีให้กับองค์กรด้วยจิตวิญญาณ
  2. ผสานแนวคิดกับหลักเกณฑ์ เปิดใจรับฟัง หาทางออกให้กับปัญหาแบบคิดบวก
  3. ส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้และมีหัวใจบริการ พร้อมสานสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานรอบตัวเรา